Bezpečnost práce

  • Řešení pracovních úrazů, včetně ohlašování, evidence, stanovování kořenových příčin a nápravných opatření
  • Kategorizace práce
  • Zpracování technologických postupů, místně provozních bezpečnostních řádů, provozních řádů skladů
  • Zajištění souladu legislativa vs. provoz, např. zdravotní způsobilost, poskytování ochranných nápojů, atd.
  • Kompletní dokumentace BOZP
  • OOPP
  • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
  • Bezpečnostní značky a signály
  • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami